Hišni red - enote vrtca Bočna

1. Organizacija vrtca in poslovni čas
 • Vrtec posluje od 6.00. do 15. 30 ure.
 • Vrtec ima možnost v soglasju z ustanoviteljem spremeniti čas poslovanja, ki izhaja iz objektivnih potreb staršev in vrtca.
 • Priporočamo, da se otroka pripelje v vrtec vsak dan do osme ure, ko pričnemo z zajtrkom. Najkasneje do 8.00 ure javite odsotnost otroka.
2. Programi v vrtcu
 • Dnevni program 6-9 ur; poldnevni program 4-6 ur, katerega organizacija se letno spreminja in je odvisna od zasedenosti oddelkov in odobritve občin ustanoviteljic (Občina Gornji Grad);
 • Dodatne programe, katerih organizacija je odvisna od interesa staršev.
3. Nadzor nad otroci v prostorih vrtca in izven njega
 • V igralnici, garderobi, sanitarijah in na igrišču morajo biti otroci ves čas pod nazorom strokovnega delavca. V času združevanja in razdruževanja skupin število otrok ne sme presegati najvišjega dopustnega normativa.
 • Na sprehodih in dejavnostih izven vrtca morata skupino spremljati dve strokovni delavki; na izletih in vožnjah z avtobusom mora biti prisotna še ena odrasla oseba.
4. Varovanje in nadzor vstopanja v vrtec
 • Otrok naj prihaja v vrtec v spremstvu odraslega.
 • Ob prihodu v vrtec starši otroka vedno predate odgovorni osebi v skupini. Po otroka prihajajte pravočasno. Zamudnina se obračunava dodatno.
 • Starši izostanek otroka sporočite sproti (osebno ali po telefonu).
 • Vrata garderob so zaradi varnosti otrok zaklenjena od 8,00 ure do 12,00 in v času počitka otrok, oz po presoji strokovnih delavk.  Vhodna vrata v vrtcu morajo biti vedno zaprta tako, da otrokom ni omogočen samostojen izhod iz vrtca (odgovornost strokovnih delavcev).
5. Varnost otrok
 • Otroci naj ne prinašajo v vrtec nakita, drobnih predmetov, ostrih predmetov ipd.,  ker so lahko nevarni  (verižice, prstani, uhani, zapestnice, trdi bomboni, razne kroglice...).
 • Bolan otrok naj ostane doma.
 • V primeru obolenja otroka z nalezljivo boleznijo je starš dolžan obvestiti vrtec o vrsti nalezljive bolezni otroka.
 • O morebitnih poškodbah in bolezni otroka vas obvestimo po telefonu.
 • Po zakonu o varnosti v cestnem prometu (91. člen ZPVZ) morajo otroci na poti v vrtec imeti spremstvo polnoletne osebe. Izjemoma  so lahko spremljevalci tudi otroci, starejši od 14 let, če to dovolijo starši. Svoje dovoljenje posredujejo v pisni obliki.
 • Starše prosimo za ažurno posredovanje sprememb osebnih podatkov (točen naslov in telefonska številka),  ki nam bodo koristili ob nujnih klicih ( nezgoda otroka, bolezen… ).
6. Urejenost garderobnih prostorov
 • Starši poskrbite za pri vzgajanje pozitivnih navad otroku s spodbujanjem k samostojnemu oblačenju, slačenju in pospravljanju oblačil, obutve.
 • Obutev označite z imenom, ker zaradi enakih modelov lahko pride do zamenjave.
 • Otroci naj imajo v garderobah rezervna oblačila.
7. Prinašanje igrač in predmetov
 • Otrok naj v vrtec ne nosi dragocenih in drobnih igrač, ker ne moremo zagotoviti, da bodo ostale nepoškodovane, oz. jih otrok ne bo mogel pogoltniti ipd.
8. Praznovanje rojstnih dni
 • Otroci lahko prinesejo v vrtec: sadje, suho sadje,  industrijsko embalirane sadne sokove, industrijsko pakiran sladoled ( v poletnih mesecih).
9. Prisotnost otrok in odraslih v vrtcu
 • V vrtcu so lahko le otroci, njihovi starši ali zakoniti skrbniki, oziroma spremljevalci, zaposleni ter priložnostni obiskovalci.
 • Priložnostne obiskovalce sprejme poslovna sekretarka, pedagoška vodja ali ravnateljica oziroma strokovni delavec (v dogovoru z  ravnateljico).
 • Starši imate možnost uvajanja otroka v oddelek po predhodnem dogovoru s strokovno delavko.
10. Prijateljski odnos
 • Smo prijazni drug do drugega, se pozdravljamo.
 • Vsi skrbimo za urejenost vrtca, igrišča in okolice.
11. Namembnost prostorov v vrtcu
 • Igralnice so namenjene otrokom in strokovnim delavcem. Vstopanje in zadrževanje staršev in drugih spremljevalcev v igralnicah ni zaželeno.
 • Izjeme so: privajanje novincev, delavnice za otroke in starše, roditeljski sestanki, pogovorne ure.
 • Kuhinja: Vstop staršem in drugim zunanjim obiskovalcem ni dovoljen, strokovnim delavcem pa le ob prevzemu obrokov. 

 

12. Sodelovanje s starši 
 • Starši sodelujejo na pogovornih urah, prireditvah, delavnicah, srečanjih, roditeljskih sestankih in priložnostnih pogovorih, delovnih akcijah ter v Svetu staršev. 
13. Način informiranja staršev 
 • Publikacija vrtca, zloženke, vabila, plakati, spletna stran vrtca.
 • Informacije so na oglasnih deskah (skupne informacije) in na določenem mestu pred igralnico (informacije v zvezi z oddelkom). 
14. Kdaj lahko sprejem otroka v vrtec osebje zavrne? 
 • Kadar ima otrok vročino, izpuščaj z ali brez vročine (razen v primeru neinfekcijskih izpuščajev, kot so piki insektov, alergijskih izpuščajev,…), gnojno vnete oči; uši; driska (vodeno blato več kot dvakrat dnevno, primes sluzi ali krvi); težko dihanje; bruhanje -več kot dvakrat v 24 urah, razen  kadar  to ni povezano z okužbo. Antibiotikov ne dajemo otrokom.
15. Splošno o etičnem ravnanju v vrtcu in varovanju otrok 
 • Vrtec varuje otroke pred trpinčenjem, zlorabo, nadlegovanjem, zatiranjem (v primeru suma na zlorabo otroka posreduje informacijo ustrezni službi) in z vsem, kar je v nasprotju s pravicami otrok in etičnim kodeksom in načeli Kurikula za vrtce.
 • Vrtec mora zagotoviti medsebojno spoštovanje strokovnih delavcev, staršev in otrok. 
16. Dokumentacija 
 • Vsa dokumentacija vrtca se hrani na za to določenih mestih.
 • Dnevniki skupin se hranijo v zaklenjenih omarah v igralnicah ali v drugem zato določenem prostoru. 
17. Skrb za čisto okolje 
 • Otroci, zaposleni v vrtcu in ostali uporabniki smo dolžni skrbeti za čisto okolje. To velja za vse prostore, ki pripadajo vrtcu in zunanje površine. Odpadke je potrebno sortirano  odlagati v koše za smeti. 
18. Kršitve pravil hišnega reda 
 • Vsi udeleženci vzgojno-izobraževalnega procesa in izvajalci drugih nalog (npr. uporabniki – najemniki prostorov ali drugih nepremičnin v vrtcu) smo se dolžni držati pravil HIŠNEGA REDA. V primeru kršitve pravil hišnega reda bomo dolžni ukrepati v skladu z veljavno delovno in drugo zakonodajo.

Trudimo se stati na strani otroka, ga ščititi in varovati. To je otrokova želja in naša dolžnost.
Gornji grad, 12. 1. 2012                                                                                                                                                                                   Main menu 2

EU Copyright | Page